Primarul comunei Coţofenii din Faţă,

Ceocea Daniel Claudiu

Născut la 25.09.1983 Craiova
 

Studii:

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR, CRAIOVA

Activitate profesională:

 

ATRIBUŢIILE PRIMARULUI

OUG 57/2019  modificată şi completată.

ART. 155
Atribuţiile primarului
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi
asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor,
referendumului şi a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual
privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale,
care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în
condiţiile legii;
b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind
starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le
publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării
consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în
condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în
condiţiile legii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi
emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi
a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de
servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a
activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi
controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129
alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii
administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile
legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune
aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi
alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de
specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a
cerinţelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.
(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la
îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură,
în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul
colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi
judeţene.
(8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai
serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului
organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la
propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul
III capitolul IV, după caz.
ART. 156
Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului
(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a
sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă,
precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca
reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii,
sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin
aparatul de specialitate.

Articole recente